LUV Community

Mon 19th Apr 2021

Luv Cycle 40

Luv Cycle 40

Read

Mon 12th Apr 2021

LUV CYCLE 30

30 Minute LUV CYCLE

Read

Mon 12th Apr 2021

LUV BOXING 30

30 Minute LUV BOXING With Paulina!

Read

Tue 30th Mar 2021

LUV CYCLE 40

40 Minute LUV CYCLE With Paulina!

Read

Tue 30th Mar 2021

LUV STRONG 40

40 Minute LUV STRONG With Paulina!

Read

Mon 29th Mar 2021

LUV STRONG 15

15 Minute LUV STRONG With Paulina!

Read

Mon 29th Mar 2021

LUV CYCLE 30

30 Minute LUV CYCLE With Paulina!

Read

Tue 23rd Mar 2021

LUV CYCLE 40

40 Minute LUV CYCLE With Paulina!

Read

Tue 23rd Mar 2021

LUV STRONG 40

40 Minute LUV STRONG With Paulina!

Read

Mon 22nd Mar 2021

LUV STRONG 20

20 Minute LUV STRONG With Paulina!

Read

Mon 22nd Mar 2021

LUV CYCLE 30

30 Minute LUV CYCLE With Paulina!

Read

Mon 22nd Mar 2021

LUV SHRED 30

30 Minute LUV SHRED With Paulina!

Read

Tue 16th Mar 2021

LUV CYCLE 40

40 Minute LUV CYCLE With Paulina!

Read

Tue 16th Mar 2021

LUV STRONG 40

40 Minute LUV STRONG With Paulina!

Read

Mon 15th Mar 2021

LUV STRONG 20

20 Minute LUV STRONG With Paulina!

Read

Mon 15th Mar 2021

LUV CYCLE 30

30 Minute LUV CYCLE With Paulina!

Read

Mon 15th Mar 2021

LUV SHRED 30

30 Minute LUV SHRED With Paulina!

Read

Tue 9th Mar 2021

LUV CYCLE 40

40 Minute LUV CYCLE With Paulina!

Read

Tue 9th Mar 2021

LUV STRONG 40 (Glutes)

40 Minute LUV STRONG With Paulina!

Read

Tue 9th Mar 2021

LUV STRONG 20

20 Minute LUV STRONG With Paulina!

Read

Tue 9th Mar 2021

LUV CYCLE 30

30 Minute LUV CYCLE With Paulina!

Read

Tue 9th Mar 2021

LUV SHRED 30

30 Minute LUV SHRED With Paulina!

Read